Tag Archives: มอบอํานาจ

ใบมอบอํานาจ

การที่คนคนหนึ่งที่จะต้องการใบมอบอํานาจไปกิจส่วนตัว  ถือเป็นใบสำคัญในการติดต่องานหรือการมอบอำนาจของบุคคลอื่น  จากนั้นก็จะมีการแจ้งงานหรือเรื่องต่างๆของในหน่วยการเงิน บริษัทเพื่อให้งานราบรื่นไป  ใบมอบอํานาจในการงานต่างๆหรือหน่วยราชการที่ต้องการใช้ใบนี้  เราก็ควรกรอกรายละเอียดให้ต่างๆให้ครบ เช่นชื่อ นามสกุล ที่อยู่  จังหวัด  และขอมอบอำนาจให้ใคร โปรดระบุ ในใบมอบอำนาจนั้นๆ จากนั้นก็เขียนรายละเอียดอื่นของผู้มอบอํานาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ  พยาน  เซ็นคำต่างๆให้ถูกเพื่อนจะได้นำไปต้องการให้มอบอำนาจจากใครเป็นตัวทำการใช้การได้  ในกรณีใบมอบอํานาจชำรุดควรไม่ได้เอาไปใช้นั้น ควรดูว่าหาใบมอบอํานาจมาแทนอันใบเดิมได้จะดีกว่า เพื่อให้ใบมอบอํานาจนั้นมีความสมบูรณ์และใช้การได้ในการประกอบหรือติดต่อกับงานในด้านต่างๆนั้นต่อไป  เราควรพิจารณาตรงนี้ให้แน่ชัด เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาของการใช้ใบมอบอํานาจ ใบมอบอํานาจยังสามารถเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ควรตรวจตราให้ถูกต้องตามตำแหน่งหรือคำ วลี ถ้อยคำต่างๆเพื่อให้ถูกต้องของการใช้งานใบมอบอํานาจนั้น เพื่อจะใช้ในงานธุรกิจหรือเอกชน จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในภายหลังของการใช้ใบมอบอํานาจนั้น ใบมอบอํานาจสามารถย้อนดูการใช้ได้ที่อีกบุคคลหนึ่งและควรมีการพยานเพื่อให้ถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด

Read more