Tag Archives: เทคนิคขับรถ

รถยนต์กับคุณภาพของผู้ขับรถ

ผู้ที่จะกำหนดชะตากรรมของรถยนต์และผู้โดยสารได้นั้นคงไม่ใช่ใครอื่น บุคคลสำคัญท่านนี้คือโชเฟอร์ของรถทุกคันยังไงล่ะคะ คนที่สามารถขับรถยนต์ได้ดีคือคนที่เห็นคุณค่าของรถว่าเป็นสิ่งที่มีราคามีค่าแก่การดูแลรักษาและเป็นคนที่เห็นคุณค่าของชีวิตผู้โดยสารทุกคนซึ่งเราไม่สามารถประเมินเป็นราคาได้ ดังนั้นผู้ขับรถประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัว รถยนต์โดยสารทุกชนิด รถบรรทุกชนิดต่างๆหรือแม้แต่รถที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ จะต้องมีความรู้ความสามารถในการขับรถตามประเภทนั้นๆโดยการผ่านการทดสอบและได้รับใบขับขี่เป็นการันตี กฎ กติกา มารยาทในการขับรถเป็นสิ่งที่คุณจะต้องยึดมั่นถือมั่นโดยเคร่งครัด ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองหรือของผู้อื่นเป็นสิ่งมีค่าเท่าเทียมกันโดยเฉพาะชีวิตซึ่งเราไม่สามารถตีเป็นราคาได้และไม่สามารถหาอะไรมาทดแทนได้ การมีวินัยในการจราจรของผู้ขับขี่ทุกคนย่อมแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านของผู้ขับขี่เช่น เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (มีอีคิวสูง) และทางสติปัญญา (มีไอคิวที่ฉลาด) ความรับผิดชอบจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ ผู้ขับขี่จะต้องไม่ละเลยแม้สิ่งเล็กๆน้อยในการขับขี่ ความใส่ใจในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของตน การรู้จักปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างใช้สติและปัญญา นั่นคือคุณภาพของผู้ขับขี่อย่างแท้จริง เคดิตข้อมูลโดย เช็คข่าวราคาผ่อนรถยนต์คันใหม่

Read more